Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
GrafomagazinMINÕSÉGPOLITIKÁNK

 
Iskolarendszeren kívüli felnõttképzési iskola vagyunk. 
Felnőttképzési Nyilvántartási szám: B/2020/004601 

Intézményünk 2007 óta minőségi tanfolyamokat folytat és szakmában elfogadott intézményi tanúsítányokat nyújtunk. A 2020 szeptember 1-én életbe lépő új Felnőttkézési Törvény szerint is igyekszünk hivatalos, regisztált inézményként, továbbra is igényes tanfolyamokat tartani!
Fő célunk a folyamatos szakmai fejlõdés, a hallgatók, megbízóink elégedettsége, a kínálatbõvítés, sikeres mûködéshez szükséges minõségi továbblépések, tanfolyami tematikánk, program
jaink továbbra is igényesek, a modern piaci, szakmai elvárásoknak való megfelelést célozzuk meg. 
A hivatalos elõírásoknak megfelelõ szervezeti mûködést továbbra is biztosítjuk, és képzett, gyakorlott andragógus, grafológus, tanácsadó, humán végzettségű, tapasztalatokkal rendelkező munkatársakkal műkódünk együtt.
Hallgatóink a tanulmányok befejeztével helyben vizsgáztatással, együttmûködéssel
, megfelelő követelmények (régen SZVK) szerint szerzik meg a szakmában elismert Grafológus végzettséget. A grafológus tevékenység végezhető általa!

1. Iskolarendszern kívüli, szakmailag elismert GRAFOLÓGUS végzettség
(2013 óta nem állami végzettség)
Grafológus tanfolyamunk gyakorlatorientált, másfél vagy két éves, 240 órás prgrammal történik. A korábbi OKJ-s GRAFOLÓGUS végzettséghez hasonlóan minőségi tudást nyújtunk, továbbá a mai szakmai, illetve munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelõen fejlesztjük a tematikát.
 
2. Modern, munkaerőpi­a­choz igazodó tanfolyamok, tudás és tapasztalt oktatók
(már 14 éve működünk, a hallgatói elégedettségünk magas)

A folyamatosan fejlesztett képzési programjainkat, módszereinket a mai, mo­dern piaci igé­nyek­nek meg­fe­le­lõ­en igyekszünk kialakítani, követve a grafológusi szakma fejlõdését, kompetenciáját, helyét és piaci elvárásait, szakmai lehetõségeit a világban. Tandíjaink, áraink megfelelnek a mai felnőtttoktatási minőség szerinti áraknak!
Nem szervezünk sem gyorstalpaló, sem ingyenes, (felhígult, olcsó, igénytelen) tanfolyamokat, de az áraink arányosak a szakmai minőséggel!
Nincsenek rejtett költségeink, a gyakorlati műhelymunka része a tanfolyamnak!


⇒ IGÉNYES TANFOLYAMOKRA, ELÉRHETŐ ÁRON IGÉNYES HALLGATÓKAT VÁRUNK!!

M
a is tartjuk az igényes (korábban OKJ-s) GRAFOLÓGUS szakmai tudást nyújtó szintet!
Tananyagainkat tartalmilag folyamatosan fejlesztjük! Továbbá módszeresen összeállított és jól szer­kesz­tett saját ki­ad­vá­nya­ink­kal, gyakorlatias jegyzeteinkkel, tankönyveinkkel és távoktatási elektronikus programcsomagjainkkal a gya­kor­lat­ban megmu­tat­ko­zó va­lós igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re tö­rek­szünk. 
Nagy hang­súlyt fek­te­tünk tehát ar­ra, hogy kép­zé­si anya­gaink gyors tech­no­ló­gi­ai fej­lõ­dést fi­gye­lem­be ve­võ, nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­zanak.
A távoktatási programcsomagokat, iskolánk segédanyagait elektronikusan a csoportosan tanuló hallgatók is megkapják külön költségek nélkül! A távoktatásban tanulók tetszés szerint részt vehetnek a benti órákon is, szintén külön költségek nélkül! 
 
3. Felnõttoktatáshoz jól képzett andragógusok, grafológusok és gyakorlott humán, illetve jogi szakemberek, tanárok:
Tanáraink tudása a grafológiában, pszichológiában és pedagógiában is sokoldalúak, speciálisan a felnõttképzésben (andragógia) is szakképzettek, jól felkészültek. Az „Egy életen át tartó tanulást” (Life of Learning) támogatjuk. Minden felnőtt korosztályt várunk! 
Az intézményvezetõje a legmodernebb tanulási modell (távoktatási és blended learning vagyis „vegyes oktatás”) szakembere, a felnőtt tanulás mentora is.
 

4. Egyéni hallgatói igények kielégítése - Egyéni konzultációk a tanuláshoz! - Személyes mentori támogatás az egész tanfolyam alatt!
Iskolánkban sokoldalú és nyitott, modern, szabad tanulási lehetõség biztosított. Ezáltal komplex tanulási módszerekkel (szükség szerint, rugalmasan csoportos, elektronikus és hagyományos távoktatási formában, vagy akár párhuzamosan, akár felváltva választva több tanulási formát) megszerezhetõ az elismert, emeltszintû grafológus végzettség.
A teljes, komplex grafológus tanfolyam otthoni, kötetlen tanulási formában is elvégezhetõ, melynek feltételei és költségei azonosak a bejáró, levelezõ hallgatókéval. A bejáró csoport és a távoktatási program tematikája azonos, ezért egy-egy párhuzamosan haladó csoporthoz – külön költségek nélkül – akár az idõszakos bejárás is megoldható! A távoktatásban történõ tanuláshoz programcsomagot, tananyagokat, eszközöket biztosítunk elektronikus és hagyományos nyomtatott formában egyaránt. A hallgató döntheti el, hogy mely formában kívánja a feladatokat átvenni és visszaküldeni. Az otthoni tanulás során a tandíj tartalmazza az egyéni személyes konzultációkat, a mentori segítséget is. 
A vegyes tanulási (blended learning) modell lehetõvé teszi az egyéni haladást és haladó csoportjainkba az egyéni felzárkóztatást is!
 
5. Sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­ák fej­lesz­té­se:
Iskolánkban családias a légkör, így „futószalag” helyett minden hallgatónkra egyéni, személyes idõ is jut. Az aktuális hallgatói összetétel igényei szerint, egyéb végzettségeknek, irányultságnak megfelelõen kiemelt szakterületekre több idõt, a tanrendbe illesztve rugalmasan, nagyobb elmélyülést biztosítunk! Kép­zé­se­ink so­rán a leg­újabb el­mé­le­tek és tech­ni­kák se­gít­sé­gé­vel a gya­kor­lat­ban azon­nal al­kal­maz­ha­tó tu­dás át­adá­sát he­lyez­zük a kö­zép­pont­ba. Hoz­zá­já­ru­lunk hall­ga­tó­ink ké­pes­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­sé­hez, sze­mé­lyes ön­ki­fe­je­zé­sük ki­szé­le­sí­té­sé­hez, mun­ka­ere­jük pi­a­ci ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­hez. Egyéni programmal se­gí­tünk hallgatóinknak vagy vállalati megrendelõinknek fel­mér­ni kép­zé­si igé­nyü­ket, sajátos kompetenciájukat, ame­lyek hoz­zá­se­gí­tik a céget pi­a­ci po­zí­ci­ó­já­nak ja­ví­tá­sá­hoz, ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­hez. Cé­lunk az át­adott mód­sze­rek, ismeretek azon­na­li gya­kor­la­ti al­kal­maz­ha­tó­sá­ga.
Oktatási módszerünk erõsen gyakorlatorientált és az elméleti ismeretek mellett folyamatos mûhelymunkával történik.
 
A tanfolyam elvégzésének igazolása:
- Grafológus Tanúsítvány (nem állami, szakmában elismert, grafológusi tevékenységre jogosít)
- Egyéb szakirányon a szakirány megnevezésével Tanúsítvány (egyéb törvényi előírások szerint)
- Akkreditált Tanúsítvány a PAT által engedélyezett Pedagógus továbbképzésen! Pedagógusoknak 60 kreditpontot nyújt!
- Képzés befejezése vizsgával (grafológia három modulból áll + szakirány csak választható!)
Utolsó OKJ vizsgáztatásunk 2015-ben volt!

A megszerzett tanúsítvány lehetőséget biztosít arra, hogy vállalkozóként grafológusi tanácsadó tevékenységet folytasson.


6. Könnyen megközelíthetõ, felnõttképzéshez ideális oktatási helyszínek, csoportos és egyéni mentori tanulási lehetőség is!
Tantermeink központi helyen, ideálisan megközelíthetõk a belvárosban, a hétvégén ingyenes parkolással, és közeli, olcsó étkezési lehetõségek vannak. Az iskola tantermi felszereltsége és a helyben található irodánk ideális az oktatáshoz, a szervezéshez, a kapcsolattartásához.
Több helyszínből lehet választani!
 
7. Hallgatói elégedettségi felmérés:
Mivel hallgatóközpontú iskolát szeretnénk folyamatosan fenntartani, ezért a hallgatók és a partnerek igényei elsõ helyen szerepelnek nálunk! Igyekszünk szakmailag magas színvonalú, s emberileg jó hangulatú, családias iskolát létrehozni, ahol folyamatosan elégedettek a hallgatók, ezért az idõszakos hallgatói elégedettségi felmérések mellett folyamatosan igyekszünk megoldani az aktuálisan felmerülõ problémákat, illetve lehetõséget adni az egyéni igényeknek is. Nagy hangsúlyt fektetünk a harmóniára, tanári-hallgatói összhangra, az Önök elégedettségére. Véelményét elmondhatja névvel vagy anonim a tanfolyam befejeztével, vagy a tanfolyam során bármikor rendelkezésre állunk az indokolt igények, jelzések teljesítésére!
 
8. Tanulási és Életvezetési Tanácsadás (TÉT) iskolánkban:
Miután oktatóink, mentoraink képzett andragógusok, ezért hallgatóinknak lehetõségük van a tanulmányok során egyéni tanulási segítséget, életvezetési és karrier tanácsadást, akár krízishelyzetben válságmenedzsment tanácsadást is kérni. Aktív hallgatónknak ezek a kiegészítõ tanácsadói, segítõi szolgáltatások ingyenesek! Nemcsak a tanulási nehézségeken, tanulási módszereken, problémás helyzeteken segítünk továbblépni, hanem a pályaalakításban, a jövõbeni pályaválasztásban, karrierépítésben is útmutatást nyújtunk. Megfelelõ, aktív hallgatói együttmûködés esetén garantáljuk a jövõbeni sikert és sikeres vizsgát!
 
Köszönjük az érdeklõdését! Reméljük, hogy a jövõben Önt is elégedett hallgatóink, partnereink között köszönthetjük! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.

Budapest, 2020. szeptember 01.
 
Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezetõ
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
06-20-560-8092
06-1-292-4257