Grafolgia
Mvszet
Mdia
Galria
Linkek
 
GrafomagazinMINÕSÉGPOLITIKÁNK

 
Iskolarendszeren kívüli felnõttképzési iskola vagyunk. Intézményünk emeltszinű, minőségi szakmai képzéseket folytat és ennek megfelelő minőségi bizonyítványokat nyújtunk! FMK 2008/0023 számú hivatalos engedéllyel működő iskola vagyunk.
Fő célunk a folyamatos szakmai fejlõdés, a hallgatóink és megbízóink elégedettsége, a kínálatbõvítés, a sikeres mûködéshez szükséges minõségi továbblépések, pl. program
jaink akkreditációja és a modern piaci, szakmai elvárásoknak való megfelelés. 
A hivatalos elõírásoknak megfelelõ szervezeti mûködést biztosítjuk, tanáraink képzett, gyakorlott andragógusok, grafológusok, humán végzettségekkel, tapasztalatokkal rendelkeznek. Hallgatóink a tanulmányok befejeztével helyben szervezett vizsgáztatással, szakmai partneri együttmûködéssel, minősített grafológus követelmények (SZVK) szerint szerzik meg az elismert intézményi magánokleveles Grafológus végzettséget.
Tekenységünket a felnõttképzésre és szakképzésre vonatkozó jogszabályoknak megfelelõen végezzük.

1. Szakmailag elismert, professzionális, emeltszintû GRAFOLÓGUS végzettség (intézményi magánoklevél)
Grafológus tanfolyamunk már az új, 2013-as Szakképzési Törvénynek megfelelõ, gyakorlatorientált, másfél éves, 240 órás képzési prgrammal történik. A képzéssel a korábbi OKJ-s GRAFOLÓGUS végzettséghez hasonlóan elfogadott, sőt modern piaci igényekhez igazodva magasabb szintû szakmai tudást, elismert végzettséget nyújtunk, továbbá a mai szakmai, illetve munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelõen vezettük be.
 
2. Modern, munkaerőpi­a­ci igé­nye­ket ki­elé­gí­tõ kép­zé­sek, programok, vizsgák és tapasztalt oktatók már 13 éve
A folyamatosan fejlesztett képzési programjainkat, módszereinket a mai, mo­dern piaci igé­nyek­nek meg­fe­le­lõ­en igyekszünk kialakítani, követve a grafológusi szakma fejlõdését, kompetenciáját, helyét és piaci elvárásait, szakmai lehetõségeit a világban. Tandíjaink, áraink megfelelnek a mai felnőtttoktatási minőség szerinti áraknak!
Nem szervezünk sem gyorstalpaló, sem ingyenes, (felhígult, olcsó, igénytelen) képzéseket, de az árink arányosak a szakmai minőséggel!

⇒ IGÉNYES KÉPZÉSEKRE, ELÉRHETŐ ÁRON IGÉNYES HALLGATÓKAT VÁRUNK!!

Mi
 még ma is tartjuk az EMELTSZINTŰ GRAFOLÓGUS szakmai végzettséget nyújtó szakképzést és komplex vizsgáztatási szintet!
Tananyagainkban tartalmilag folyamatosan fejlesztve, az új kutatásokra, modern szakmai eredményekre és megújuló piaci elvárásokra is hangsúlyt fektetünk. Továbbá módszeresen összeállított és jól szer­kesz­tett saját ki­ad­vá­nya­ink­kal, gyakorlatias jegyzeteinkkel, tankönyveinkkel és távoktatási programcsomagjainkkal a gya­kor­lat­ban megmu­tat­ko­zó va­lós igé­nyek ki­elé­gí­té­sé­re tö­rek­szünk. 
Nagy hang­súlyt fek­te­tünk tehát ar­ra, hogy kép­zé­si anya­gaink gyors tech­no­ló­gi­ai fej­lõ­dést fi­gye­lem­be ve­võ, nap­ra­kész in­for­má­ci­ó­kat tar­tal­maz­zanak.
A távoktatási programcsomagokat, és iskolánk segédanyagait elektronikusan a csoportos képzésben tanuló hallgatók is megkapják külön költségek nélkül! A távoktatásban tanulók tetszés szerint részt vehetnek a benti órákon is, szintén külön költségek nélkül! 
 
3. Felnõttoktatáshoz jól képzett andragógusok, grafológusok és gyakorlott humán, illetve jogi szakemberek, tanárok:
Tanáraink nem csak a grafológiában, pszichológiában és a pedagógiában jól képzettek és sokoldalúak, hanem speciálisan a modern felnõttképzésben (andragógia) is szakképzettek, jól felkészültek. Andragógus szak­ér­tõ­k és a grafológiai szakmához kapcsolódó társszakmákban (pl. pedagógia, pszichológia, humánerõforrás, kriminalisztika, büntetõjog) is képzett, gyakorlott ok­ta­tó­ink biztosítják a modern „tudásalapú társadalom” elvárásaihoz a magas szintû szakképzést és az „Egy életen át tartó tanulás” (Life of Learning) támogatását. Az intézményvezetõje a legmodernebb professzionális képzési modell (blended learning vagyis „vegyes oktatás”) szakembere is egyben. 

4. Egyéni hallgatói igények kielégítése:
Iskolánkban sokoldalú és nyitott, modern, szabad tanulási lehetõség biztosított. Ezáltal komplex tanulási módszerekkel (szükség szerint, rugalmasan csoportos, elektronikus és hagyományos távoktatási formában, vagy akár párhuzamosan, akár felváltva választva több tanulási formát) megszerezhetõ az elismert, emeltszintû grafológus végzettség.
A teljes, komplex grafológusképzésünk otthoni, kötetlen tanulási formában is elvégezhetõ, melynek feltételei és költségei azonosak a bejáró, levelezõ hallgatókéval. A bejáró csoport és a távoktatási program tematikája azonos, ezért egy-egy párhuzamosan haladó csoporthoz – külön költségek nélkül – akár az idõszakos bejárás is megoldható! A távoktatásban történõ tanuláshoz programcsomagot, tananyagokat, eszközöket biztosítunk elektronikus és hagyományos nyomtatott formában egyaránt. A hallgató döntheti el, hogy mely formában kívánja a feladatokat átvenni és visszaküldeni. Az otthoni tanulás során a tandíj tartalmazza az egyéni személyes konzultációkat, a mentori segítséget is. 
A vegyes tanulási (blended learning) modell lehetõvé teszi az egyéni haladást és haladó csoportjainkba az egyéni felzárkóztatást is!
 
5. Sze­mé­lyes kom­pe­ten­ci­ák fej­lesz­té­se:
Iskolánkban családias a légkör, így „futószalag” helyett minden hallgatónkra egyéni, személyes idõ is jut. Az aktuális hallgatói összetétel igényei szerint, egyéb végzettségeknek, irányultságnak megfelelõen kiemelt szakterületekre több idõt, a tanrendbe illesztve rugalmasan, nagyobb elmélyülést biztosítunk! Kép­zé­se­ink so­rán a leg­újabb el­mé­le­tek és tech­ni­kák se­gít­sé­gé­vel a gya­kor­lat­ban azon­nal al­kal­maz­ha­tó tu­dás át­adá­sát he­lyez­zük a kö­zép­pont­ba. Hoz­zá­já­ru­lunk hall­ga­tó­ink ké­pes­sé­ge­i­nek fej­lesz­té­sé­hez, sze­mé­lyes ön­ki­fe­je­zé­sük ki­szé­le­sí­té­sé­hez, mun­ka­ere­jük pi­a­ci ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­hez. Egyéni programmal se­gí­tünk hallgatóinknak vagy vállalati megrendelõinknek fel­mér­ni kép­zé­si igé­nyü­ket, sajátos kompetenciájukat, ame­lyek hoz­zá­se­gí­tik a céget pi­a­ci po­zí­ci­ó­já­nak ja­ví­tá­sá­hoz, ver­seny­ké­pes­sé­gé­nek nö­ve­lé­sé­hez. Cé­lunk az át­adott mód­sze­rek, ismeretek azon­na­li gya­kor­la­ti al­kal­maz­ha­tó­sá­ga.
Oktatási módszerünk erõsen gyakorlatorientált és az elméleti ismeretek mellett folyamatos mûhelymunkával történik. Iskolánkban az alkalmazott grafológia alapismeretei (pl. pedagógiai grafológia, rajzelemzés, HR tanácsadás, kriminalisztika), vagyis a mûhelymunka (gyakorlati alkalmazás) a képzés aktív és szerves része, tehát nem külön tandíjért kiegészítõ szolgáltatás! Alapképzésünk minden szükséges szakmai alapismeretet tartalmaz, nem kell különórákat kifizetni.  
 
Végzettségek igazolása:
- Képzés befejezése modulzáró vizsgával = Intézményi modulzáró tanúsítvány, melynek megszerzése a hivatalos elõsírás szerint belépõ az államvizsgákra.
- utolsó OKJ vizsgáztatás 2015-ben volt (ma elismert, piacon elfogadott GRAFOLÓGUS szakmai oklevelet adunk! (intézményi magánoklevél)
- ÚJ intézményi, de továbbra is emeltszintű, komplex vizsgarendszer szerinti végzettség

A végzettség elnevezése: GRAFOLÓGUS és szakirány elvégzése után TANÁCSADÓ - a szakirány megnevezésével SZAKGRAFOLÓGUS

A szakképzettség lehetőséget biztosít arra, hogy vállalkozóként grafológusi tanácsadó tevékenységet folytasson és a piacon, szakmában elismerjék.

- Akkreditált továbbképzési tanfolyamaink esetén = Akkreditált Tanúsítvány (akkreditációs engedély szerinti)

6. Könnyen megközelíthetõ, felnõttképzéshez ideális oktatási helyszínek, csoportos és egyéni mentori tanulási lehetőség is!
Tantermeink központi helyen, ideálisan megközelíthetõk a belvárosban, a hétvégén ingyenes parkolással, és közeli, olcsó étkezési lehetõségek vannak. Az iskola tantermi felszereltsége és a helyben található irodánk ideális az oktatáshoz, a szervezéshez, a kapcsolattartásához.
 
7. Hallgatói elégedettségi felmérés:
Mivel hallgatóközpontú iskolát szeretnénk folyamatosan fenntartani, ezért a hallgatók és a partnerek igényei elsõ helyen szerepelnek nálunk! Igyekszünk szakmailag magas színvonalú, s emberileg jó hangulatú, családias iskolát létrehozni, ahol folyamatosan elégedettek a hallgatók, ezért az idõszakos hallgatói elégedettségi felmérések mellett folyamatosan igyekszünk megoldani az aktuálisan felmerülõ problémákat, illetve lehetõséget adni az egyéni igényeknek is. Nagy hangsúlyt fektetünk a harmóniára, tanári-hallgatói összhangra, az Önök elégedettségére.
 
8. Tanulási és Életvezetési Tanácsadás (TÉT) iskolánkban:
Miután oktatóink, mentoraink képzett andragógusok, ezért hallgatóinknak lehetõségük van egyéni tanulási segítséget, életvezetési és karrier tanácsadást, akár krízishelyzetben válságmenedzsment tanácsadást is kérni a tanfolyam során. Aktív hallgatónk számára ezek a kiegészítõ tanácsadói, segítõi szolgáltatások ingyenesek! Nemcsak az aktuális tanulási nehézségeken, tanulási módszereken, válsághelyzeteken segítünk továbblépni, hanem a pályaalakításban, a jövõbeni pályaválasztásban, karrierépítésben is útmutatást nyújtunk. Megfelelõ, aktív hallgatói együttmûködés esetén garantáljuk a jövõbeni sikert!
 
Köszönjük az érdeklõdését! Reméljük, hogy a jövõben Önt is elégedett hallgatóink, partnereink között köszönthetjük! További kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésére.

Budapest, 2017. január 01.
 
Rénesné Eller Gertrúd
Intézményvezetõ
Grafodidakt Plusz Stúdió Kft.
06-20-560-8092
06-1-292-4257